Log in
 Rätt/fel jakträtten osv...  
Namn: Sev
Datum: Lördag den 18 September 2010 Kl: 12:14
Jag undrar vad ni grundar eran rätt på, att gå med lös hund på någon annans mark och någon annans jakträtt?
Är det allemansrätten?

Namn: Fredrik
Datum: Torsdag den 16 September 2010 Kl: 22:15
Jag har tittat på detta och min slutsats är:

Bortsett från kommunala ordningsstadgar där koppeltvång går att utläsa, så kan jag inte finna något i lagtexten (lagen om tillsyn över hundar och katter
(1943:459), jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) samt hälsoskyddslagen)
om att man har rätt att kräva att andras hundar är kopplade så länge de är under ägarens tillsyn och inte stör vilt, jakt etc.

Jag tänker per automatik INTE koppla min hund för att någon har en åsikt om att den är lös.
Har jag tillsyn över hunden så har jag i lagens mening rätt att ha den okopplad. Har jag EJ tillsyn över den så får jag stå till svars för vad den gör.

Läs lagen och skriv gärna om ni har en annan tolkning.
Namn: hipshot
Datum: Måndag den 23 April 2007 Kl: 15:41
"1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn
till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att
de orsakar skador eller avsevärda olägenheter."

Alltså får man inte hålla katter på det sätt som du beskriver. Men detta är ett fullkomligt omöjligt problem att komma tillrätta med dessvärre. Då katten ägs av någon så kan man inte plocka väck den hur som helst, vad du kan göra är att filma katten då den ligger på dynorna på altan eller vad den nu pysslar med samt polisanmäla. Du måste dock vara noga med att dokumentera annars blir det ord mot ord.

Vad sen sker har jag ingen aning om men jag har aldrig varit med om att fånga in och avliva sån här kisse som du drabbats av så jag tror du har små möjligheter att komma till rätta med det. Det hänger i mångt och mycket på kattägarens känsla av ansvar för den uppkomna situationen.

Sen kan det i din kommun finnas lokala stadgar som kan vara tillämpbara men det får du kolla upp via dem. Just detta att katten går in är ett helvete tycker jag, att den gräver i din rabatt lär du få leva med. Det har att göra med formuleringen "med hänsyn till dess natur" eller vad det står..

Mvh!

Namn: Mona
Datum: Söndag den 22 April 2007 Kl: 14:16
Hej
Vilka regler gäller för katter?
Får man släppa ut kattter utan uppsyn i ett radhusområde, de förorenar i rabatterna, ligger på altanen i våra dynor vilka blir väldigt smutsiga, är dörren öppen på sommaren går den in i huset. Har talat med ägaren, det svar man får är att spruta vatten på katten, vem har en vattenslang redo hela tiden. Det blir väldigt vått både inne och ute. Har köpt kattodör (100 kr) och sprayat på dynor och rabatter men det hjälper inte.
Tacksam för svar

Namn: Sven-Åke
Datum: Torsdag den 1 Februari 2007 Kl: 15:46
I en skrivelse Dnr 384-1112-00 Nf
har naturvårdsverket skrivit en del om detta problem.
Det gäller bl.a ett fall där en jakträttsinnehavare kom tillsammans med tre andra personer skulle träna viltspår på sin mark och fann då att en person utan medgivande höll på med spårträning där. Det saboterades alltså jakträttsinnehavarens träning.

Naturvårdsverket åberopar jaktförordningen och anser att under förbudstiden krävs alltid jakträttshavarens tillstånd och fortsätter sedan
citat:
"Under förutsättning att hunden hålls i lina som förhindrar att den driver eller förföljer villebråd kan dock inte motsvarande krav ställas under icke hundförbudstid, dvs under tiden 21 aug-sista feb. När det gäller spårning är det dock lämpligt att kontakt dessförinnan tas med jakträttshavaren för att undvika situationer som den beskrivna inträffar. Detta gäller särskilt om flera avser att genomföra olika spårmoment" slut citat

Sedan konstateras att jakträtten är knuten till markägandet, medan allemansrätten är av en helt annan karaktär.
Grundprincipen är där att skada för markägaren ej får åstadkommas.
Sedan skriver naturvårdsverket citat:
" Användning av hund i olika sammanhang kan inte anses ingå i allemansrätten och som framgått tidigare så finns det därför särskilda regler som gäller hundar. Dessa får givetvis medfölja ut i naturen, men bör då helst vara kopplade för att brott mot hundbestämmelserna inte skall inträffa." slut citat

Sammantaget så är det enligt mitt sätt att se på det hela, att jakträrrshavarens tillstånd självklart alltid ska inhämtas innan träning eller spårläggning påbörjas. Jakträttshavaren kan få träning eller ännu värre ett skarpt eftersök sabboterat om någon utan lov håller på med spårning på marken.

Namn: Savin
Datum: Tisdag den 30 Januari 2007 Kl: 17:50
"Enligt min mening har man rätt att i begränsad omfattning träna sin hund i eftersök på annans fastighet på ett i förväg utlagt blodspår och med hunden i lina. Givetvis bör man i anständighetens namn be jakträttshavaren om lov först men någon sådan formell skyldighet föreligger inte.

Att träna sin hund i lina på ett blodspår är knappast att beteckna som jaktträning ur ett juridiskt perspektiv. Den jaktträning som nämns i 16 § jaktförordningen och för vilken jakträttshavarens tillstånd krävs tar närmast sikte på sådan jaktträning där levande vilt finns med i bilden."

Detta må vara en gammal tråd men finns det någon som kan bekräfta att detta är rätt? Jag vet mycket väl att många ser rött när folk springer rundor med hundar på deras jaktmarker. Jag vill bara veta om detta, enligt lag, stämmer.


Namn: jk
Datum: Onsdag den 26 Februari 2003 Kl: 16:00
Man ska kanske försöka skilja på sådant som är lag och vad rekommendationer..
Här är en fråga & svar som jag hittade på jägarförbundets web: Tillåtet att träna blodspår?
Vid ett tillfälle kom jag på en hundägare som hade lagt ut ett blodspår och som skulle träna sin hund i eftersök på min fastighet där jag är både markägare och jakträttshavare. Jag sa åt honom att han inte hade laglig rätt att jaktträna sin hund på min fastighet. Han avbröt träningen. Hade jag rätt ?

Enligt min mening har man rätt att i begränsad omfattning träna sin hund i eftersök på annans fastighet på ett i förväg utlagt blodspår och med hunden i lina. Givetvis bör man i anständighetens namn be jakträttshavaren om lov först men någon sådan formell skyldighet föreligger inte.

Att träna sin hund i lina på ett blodspår är knappast att beteckna som jaktträning ur ett juridiskt perspektiv. Den jaktträning som nämns i 16 § jaktförordningen och för vilken jakträttshavarens tillstånd krävs tar närmast sikte på sådan jaktträning där levande vilt finns med i bilden.

Observera dock att det inte kan anses vara tillåtet att utan jakträttshavarens medgivande låta sin hund spåra levande vilt trots att hunden är i lina.

Namn: *PW*
Datum: Onsdag den 26 Februari 2003 Kl: 14:38
Det märkliga vad gäller naturvårdsverket så är det de som är del i de bestämmelser som finns kring den dispens som man givit SSRK och SBK vid träning och provverksamhet! Jag har deras utskick hemma här och det framgår klart ch tydigt att organiserad träning kräver tillstånd från jakträttsinnehavaren/markägaren´, samt att den organiserade träningen endast får ske under överinseende av auktoriserad ledare inom dessa organisationer (SBK och SSRK). Samt en hel del fler regler kríng detta.. frågan är bara om dispensen endast gäller under förbudstiden? Märkligt då att naturvårdsverket i ena stunden nkräver en hel del regler kring organiserad träning och sedan på hemsidan säger att det inte finns några...?

I övrigt tycks de flesta av oss här ha samma åsikt vad gäller hänsyn osv och tycker att det är självklart men ibland som sagt så dyker det upp folk som inte nöjjer sig med det utan kräver sin absoluta rätt och blir irriterade så fort man talar om eventuella hänsynstagare mot markägare och jägare.

Namn: Wilddog
Datum: Onsdag den 26 Februari 2003 Kl: 14:11
Mycket intressant tråd detta. Der verkar som att tolkningarna är lika många som dem man frågar. Hittade följande om organiserad verksamhet på Naturvårdsverkets hemsida.
"Det finns inget uttryckligt stöd i lagstiftningen för en markägare att hindra organiserat eller kommersiellt nyttjande av marken så länge det sker utan skada eller olägenhet." Saxat från Naturvårdsverketshemsida/Allemansrätt

Faller organiserad träning med kallt vilt/dummis inom ovanstående? Underförutsättning att den inte bedrivs under den sk. förbudstiden.

Visa hänsyn, det vinner alla på som vistas i skog och mark.

Namn: Melker
Datum: Onsdag den 26 Februari 2003 Kl: 13:35
Hm, intressant ämne. Min principiella grundinställning är precis som PW:s, dvs pratar man bara med markägare/jakträttsinnehavare och är lite smidig så undviker man konflikter och får förhoppningsvis även problemfri träningsmark. Det vore dock intressant att reda ut vad som egentligen gäller.

Jag tycker det verkar som om det finns tre klara grundfall:
1. Jaktträning av hund bedöms som jakt och kräver jakträtt eller tillstånd från markägare/jakträttsinnehavare.
2. Organiserad träning enl SSRK:s normer (och SKK:s?) kräver tillstånd från markägare/jakträttsinnehavare.
3. Ingen friluftsaktivitet får bedrivas så att den stör jakt eftersom jakt räknas som markägarens nyttjande av sin egendom. Dvs det är lika otillåtet att störa jakt som att hindra skördetröskan på havreåkern.

Sedan finns det några mindre klara fall:
4. Personspår under enskild träning. Spårar hunden i lina eller mkt nära föraren bör det vara OK (under förutsättning att man ej bryter mot pkt 3). Spårar hunden lös långt ifrån sin förare finns risk att den krockar med ett rådjur och sedan förföljer det, dvs likställt med jakt.
5. Viltspår och apportering är egentligen inte jakt utan eftersök. I Frågearkivet bedömer panelen det som att viltspåret är OK men apportering är jakt. Frågan är dock om det finns någon juridisk definition av var gränsen går?

Mina ovanstående tankar gäller ursprungsfrågan som jag uppfattade den, dvs var får man träna. Koppelregler och tider känns mera väldefinierade.

Namn: JK
Datum: Onsdag den 26 Februari 2003 Kl: 13:30
Intressant diskussion…Vad det gäller koppeltvång, hund under kontroll etc, så är det inte förrän olyckan är skedd, och det blir en juridisk sak av det
som man kan vara säker på OM man brutit mot lagar och förordningar!
Det finns väl egentligen bara två allmänna bestämmelse
(lag),
och det är lagen om tillsyn av hundar och katter, och jaktförordningen?
1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn
till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att
de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Jaklagen: 6 § Under tiden den 1 mars -- den 20 augusti skall hundar hållas under
sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns
vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan
tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte
används vid jakt.
Samt att det finns lokal bestämmelser kommunvis.

Vad det gäller träning på andras marker (jakträtt, markägare) så hör det verkligen till
god ton att man frågar om lov innan, oavsett man tycker sig behöva detta eller ej.

Är det en organiserade verksamhet, brukshundsklubb, SSRK mm så bedriver man ju
verksamheten i deras namn, i detta fallet är det än viktigare att man uppträder klanderfritt.
För min egen personliga del handlar det inte så mycket om vad lagen säger utan om
vanligt sunt förnuft.
(inte så mycket svar på frågan, men mina bestämda åsikter:)

Namn: yllet
Datum: Onsdag den 26 Februari 2003 Kl: 11:46
Frågan är väl vad som gäller ang. tillstånd vid "organiserad" verksamhet i skogen.
Jag är osäker, men jag har tolkat det så att om en klubb t.ex. har kurs eller "arrangerad" verksamhet, som prov, tävling m.m., så krävs det tillstånd av markägare eller jakträttsinnehavare.

Om däremot jag och några kompisar stämmer träff för att träna apportering, spår eller liknande i skogen och håller oss inom de lagar och förordningar som finns har jag svårt att tänka mig att det behövs särskilt tillstånd.
Sedan hör det väl till normalt hänsynstagande och självbevarelsedrift att man inte drar igång och tränar i område där jakt just då förekommer.
Det blir ju trevligare för alla om man som hundägare och även som jägare sköter sig och försöker undvika att störa omgivningen...

Namn: *PW*
Datum: Onsdag den 26 Februari 2003 Kl: 10:23
Jag håller med dig Yllet men det är just därför jag frågar. Vart står vad och vad är rätt eller fel?

Tittar man på lagarna och förordningarna kan jag inte hitta någonstans där det står att man måste fråga jakträttsinnehavaren om lov för att träna hund som ex i det fall jag hänvisar till. Kopplade hundar som tränas i personspår tillsammans i en grupp människor och hundar. I just detta fallet hade jakträttsinnehavareb sagt att de inte fick träna där och då och det skedde bara för ett par veckor sedan. HAR jakträttsinnehavaren rätt att hindra träning på sin mark?

För mig är det enkelt att alltid höra med jakträttsinnehavaren och följa dennes önskan.... men ofta hör man ändå om dessa diskussioner och därför skulle jag vilja veta vad exakt som egentligen gäller.

Ja får man höra, du skall alltid höra med jakträttsinnehavaren och ja den har rätt att neka dig att föra hund lös på sin mark och har rätt att förneka träning osv i större grupp!

Men samtidsigt hör man motsatsen. Visst händer det att det finns jägare som rider på höga hästar och hävdar mer än de har rätt till och det finns de som inte vet säkert vad som gäller. För att hindra missförstånd och för att alla skall kunna visa respekt krävs ju att rätt svar ges. Men finns inte dessa?

När jag läser lagen som sagt finner jag inte något om att man har rätt att kräva att andras hundar är kopplade och att man inte har rätt att förhindra andra gruper att träna på markerna man har jakträtten på... och ingen av de som sagt annat har hitills kunnat ge stöd för det i en tydlig lagtext.. så svaret är väl därmed. Nej ingen kan hindra andra att träna på marlken och nej ingen kan kräva att hundar hålls kopplade så länge hundarna inte stör vilt osv.


Namn: yllet
Datum: Onsdag den 26 Februari 2003 Kl: 10:06
Självklart ska man alltid visa hänsyn och respekt. När jag är ute i skogen med lös hund så ser jag till att ha den under full koll, inte i första hand med hänsyn till jakträttsinneharen, utan för att inte störa eller skada viltet.

Jag behöver inte be någon om lov innan jag släpper min hund lös (dvs under kontroll) på platser där det enligt jaktlag och lokala förordningar är tillåtet. Och det är faktiskt tillåtet nästan överallt och nästan alltid, det finns vissa undantag, under förutsättningen att hunden lyder och hålls under uppsikt.
Som jakträttsinnehavare ska man känna till de här lagarna och förordningarna. Och visa hänsyn ska väl alla göra, även jägaren, eller?

Namn: *PW*
Datum: Onsdag den 26 Februari 2003 Kl: 09:46
Tack för svaren hitills.

Merryl.. det är just pga. såna reaktioner som du ger här som jag ställde frågan. En del verkare inte ens vilja försöka att ha överseende och se lite positivt på jakträttsinnehavarnas arbete...och därmed eventuella önskemål.. eller krav om man så vill. Märker de att de kanske inte har full rätt så skall de genast driva det till sin spets... Varför inte försöka ha ett gott samarbete mellan sig själv, sina grannar och eventuella jakträttsinnehavare istället?

Sen är det helt olika mellan olika kommuner. Finns gott om kommuner som har koppeltvång i hela kommunen bortsett från "särskilt iordningsställda rastplatser" Sthlm är en av dessa kommuner samt deras kranskommuner. Läs inte bara vissa delar i lagarna och glöm inte ordningsstadgorna. mm.

Namn: Husse
Datum: Söndag den 23 Februari 2003 Kl: 23:45
Hur är det egentligen?

Vad är jaktträning och inte ?

Alltså... Om man tränar apportering, är det att betrakta som jaktträning av hund eller eftersök ?

Det är kanske en parantes i sammanhanget, men ändå...
Och hunden är ju hela tiden i hand ( förhoppningsvis )...

Namn: Michael
Datum: Söndag den 23 Februari 2003 Kl: 01:19
Merryl: visa lite respekt för dom som har jakträtten. Ofta ligger en del pengar och ett stort viltvårdsarbete bakom.
Om man lägger ner kapital samt många arbetstimmar i att förbättra viltstammen vill vi gärna veta vem som är i markerna och varför. Fråga först och respektera svaret!
Michael

Namn: Merryl
Datum: Lördag den 22 Februari 2003 Kl: 19:22
...bra att veta. Nästa gång jag stöter på någon som slänger boll/pinne till sin hund kommer jag att fråga om de har tillstånd av jakträttsinnehavaren! De tränar ju apportering! Eller är det apporteringsträning endast om det gäller vilt eller dummies?

Namn: Skäms!
Datum: Lördag den 22 Februari 2003 Kl: 10:39
Merryl , man baxnar!

Namn: webmaster
Datum: Lördag den 22 Februari 2003 Kl: 10:26
Och även Frågor & Svar (020225 Var får man träna hund).

Namn: webmaster
Datum: Lördag den 22 Februari 2003 Kl: 10:19
Det finns under Frågor och Svar (Får jag träna på annans mark?) ett svar på denna fråga.

Namn: Marith
Datum: Fredag den 21 Februari 2003 Kl: 22:14
Nedanstående finns att läsa på SSRK:s hemsida och värt att notera är att man måste alltså ha markägarens/jakträttsinne-
havarens tillstånd om man bedriver organiserad träning! Det är väl också självklart att man som medlem i t ex SSRK följer dessa direktiv även om träningen inte är organiserad av SSRK. Alla är väl rädda om vårt generella och generösa tillstånd att få tillfälle att träna hundar även under viss del av hundförbudstiden. "Väck ej den björn som sover".

Citat: "Regler för tränings- och provaktiviteter inom SSRK
under den s k "hundförbudstiden" (Rev SSRK Hs 2001-08-18/19)
Lagen föreskriver Jaktlagen § 6 har följande lydelse:
Under tiden den 1 mars - den 20 augusti (den s k "hundför-budstiden" - SSRK's kommentar) skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under en sådan tillsyn att de hindras
från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att hund ska hållas kopplad. I Jaktförordningen § 16 finns följande tillägg till ovanstå-ende: Trots det som föreskrivs i § 6 första stycket jakt-lagen får jakthundar som är lämpade för respektive jakt-ändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:
Hund som inte förföljer vilt (t ex retriever eller spaniel - SSRK's kommentar), efter fågel, den 16 augusti - den 15 april. I Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län dock t o m den 30 april. Efter annat vilt den 21 augusti - den 28(29) februari eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad. Förutom dessa regler finns lokala ordningsstadgor främst i tätort som föreskriver koppeltvång under vissa förutsättningar. Regler inom SSRK Naturvårdsverket har gett SKK en generell dispens tidsbegränsad till den 31/12 2005 att medge undantag från jaktlagens regler under vissa förutsättningar. Enligt överenskommelse mellan SKK och SSRK gäller följande. Träning och prov med kallt vilt eller dummies Apporteringsträning, som arrangeras eller godkänds av avdelning eller rasklubb inom SSRK, samt jaktprov för retriever och spår- och vattenprov för spaniel (alla klasser), som arrangeras av avdelning eller rasklubb inom SSRK, får genomföras under hela året med undantag för den sk yngelperioden dvs: Perioden 16 maj - 15 juli för södra Sverige och Perioden 1 juni - 15 juli för norra Sverige fr o m Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län." Slut citat


Namn: Merryl
Datum: Fredag den 21 Februari 2003 Kl: 20:52
... Förresten - detta med att ha koppeltvång på hund - pratar du med kommunen så säger de (i alla fall i de kommuner som är runt där jag bor) att koppeltvång i skog och mark gäller under vissa perioder på året och under annan tid så gäller det att man har full koll på hunden men INTE koppeltvång! Det vill säga en hund som man inte har full koll på måste så klart vara kopplad. Säger kommunen det så kan väl för f--n inte något jaktlag komma och ställa krav på att jag har min hund kopplad! (Jag pratar inte om att springa runt i skogen när jakt pågår och likaså detta med att inte störa vilt i skog och mark är ju självklart.)

Namn: Merryl
Datum: Fredag den 21 Februari 2003 Kl: 20:41
PW - Vi är ett gäng som reglebundet tränar spår/viltspår/jaktapportering (mycket sällan annat än dummies och i så fall kallvilt). Menar du att denna typ av träning kräver tillstånd av jakträttsinnehavaren??? Vi är allt mellan 2-8 hundar under dessa oorganiserade träningstillfällen. Detta har då jag aldrig hört tidigare och vi har inte något sådant tillstånd!

Vart går gränsen för att det krävs tillstånd i så fall - allt över en person som tränar en eller två hundar, eller?

Namn: *PW*
Datum: Fredag den 21 Februari 2003 Kl: 19:12

En fråga som ofta uppkommer och där det alltid tycks finnas olika tolkningar av lagarna och förordningarna mm.

Vilka rättigheter har en jakträttsinnehavare egentligen? Har man som jakträttsinnehavare rätt att avvisa en grupp personer som skall träna sina hundar på sin mark? Frågan gäller en grupp som skall träna personspår, alltså inte blodspår.

Jag känner till de dispenser en del klubbar fått (ex. SBK och SSRK) som gäller organiserad träning under förbudstiden. Gäller denna dispens även på annan tid av året?

Har en jakträttsinnehavare rätt att kräva av personer som rör sig i markerna att de skall ha hunden kopplad, oavsett tid på året?

Denna fråga uppkom på ett annat forum och mina svar var att jakträttsinnehavaren har rätt att kräva att hunden är kopplad liksom man har rätt att vägra träning i organiserad form i grupp med fler ekipage om man så vill.Men man har aldrig rätt att avvisa folk från markerna i övrigt i enlighet med allemansrätten osv.

För min del så är det självklart att man kollar vad respektive jakträttsinnehavare tycker innan man far fram som man vill med lösa hundar osv. i de marker man är på.

Exempel i mitt fall är att jag bor mellan två olika jaktlags marker. När vi flyttade hit så pratade jag med de olika jakträttsinnehavarna och den ena tycker att vi kan vara vart vi vill, hur vi vill, när vi vill så länge vi alltid har våra hundar kopplade. Det andra jaktlaget bryr sig mindre om ifall hundarna är lösa eller kopplade så länge vi inte stör vilt osv. Självklart ser jag till att hålla mig på andra platser då jakt pågår. Men det är inte alla som tycker att det är självklart eller ens ok att följa detta som hela tiden anser att ingen har rätt att kräva att hundar är kopplade eller har rätt att förvägra större grupper från sina marker som tränar utan tillstånd. Många hävdar att en lös hund som är lydig är samma som kopplad.

Nu undrar jag... hur är det egentligen? Vad är rätt och vad är egentligen fel? Tolkningarna tycks ju vara oändliga.

Jaktlagen och jaktförodningen säger en sak men hur skall man tolka de?

Vore intressant att få veta mer om detta...


  << tillbaka
EftersöksService: 798    ApportService: 451    Forum: 28 806    
Startsida